Nachádzate sa tu

Domov

Homília o. arcibiskupa Mons. B.Bobera - Celoslovenské večeradlo 26.9.2020

Milí bratia v kňazskej a diakonskej službe, drahí bratia a sestry v Kristovi tu v Kostole Svätej rodiny na Furči v Košiciach, ale aj vy všetci, ktorí nás sledujete cez internetové vysielanie!

Pod veľkým tlakom prísnych opatrení, ktoré nás v tomto čase pandémie vyzývajú k veľkej zodpovednosti a opatrnosti, predsa chceme sa spoločne modliť spolu s našou nebeskou Matkou Pannou Máriou. My totiž veríme, že spoločná modlitba má veľkú silu. O to viac, keď sme vystrašení a zmätení možnými následkami nákazy, ktorá môže kedykoľvek a kdekoľvek vyskúšať aj naše sily a ohroziť aj naše zdravie.

Snažíme sa byť zodpovední, a všetko prijímame s veľkou trpezlivosťou, rozumnosťou i pokorou, pretože vieme, že nič sa nedeje len tak, bez príčiny. Náš mariánsky fatimský apoštolát nás už dlhšie formuje a pripravuje práve na takéto neľahké situácie. Preto vnímame tento čas ako čas skúšky, ale zároveň aj ako príležitosť pevnejšie sa rozhodnúť žiť naplno svoje osobné zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Pandémia nás skúša vo všetkých ohľadoch. Ako som už neraz spomenul, vyskúšala nielen našu ochotu pomáhať si navzájom, solidaritu či súdržnosť, ale vystavila skúške i našu trpezlivosť pri nečakaných vonkajších obmedzeniach duchovného života. Chcem sa vám preto poďakovať, že beriete vážne všetky odporúčania a vyhlásenia svojich duchovných pastierov, hlavne počas tohto neistého obdobia, že viete komu veriť a koho počúvať, že nepreberáte nekriticky vyhlásenia rôznych samozvaných prorokov, ktorí vehementne šíria svoje posolstvá v príkrom rozpore s tým, čo hovoria biskupi. Jednota s kolégiom biskupov a so Svätým Otcom je totiž jedným z oporných pilierov a viditeľným ovocím zasvätenia sa Panne Márii. To je vlastne pevná súčasť modlitby zasvätenia, keď hovoríme: Tiež ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi...

Panna Mária nás vyzýva k zomknutiu a jednote. Ona už vo Fatime pred sto rokmi pripravovala ľudí na ťažké časy. Aj vtedy, bezprostredne po prvej svetovej vojne vypukla pandémia. Bola to pandémia španielskej chrípky. Opatrenia boli podobné ako dnes. Už vtedy si ľudia museli prekrývať nos a ústa rúškom.

Obeťou tejto pandémie sa stali aj dvaja malí fatimskí vizionári Hyacinta a František. Hoci veľmi chceli, nemohli prijímať Eucharistiu často, pretože tvrdé proti-epidemické opatrenia im to neumožňovali. Avšak aj túto odlúčenosť od Ježiša v Eucharistii poňali ako možnosť obety. Obetovali svoje vonkajšie i vnútorné utrpenie za obrátenie hriešnikov.

A toto je cesta aj pre nás. V situáciách, keď sa nemôžeme stretávať na modlitbách tak ako by sme chceli, keď nemôžeme prijímať Krista tak ako by sme si to priali, vyžalujme sa Matke Božej a cez ňu prednesme túto ťažkosť Ježišovi, a prijmime ju ako našu obetu v najväčšej trpezlivosti a v pokoji.

Pamätajme, že žiadna choroba na svete nemá také zlé následky ako hriech. To je choroba nešťastnej duše a prázdneho srdca. Toto ochorenie spôsobuje pandémia bezstarostnosti, ktorou je zasiahnuté srdce dnešného človeka. Je to život bez Boha, ktorý vedie mnohých do zatratenia. Preto sa Panna Mária vo Fatime veľmi snažila vrátiť ľudí k Bohu. Ona vie, že bez Boha je ľudský život prázdny, nemá cieľ ani hlbší zmysel. Bez Boha je človek smutný, zmätený a prázdny.

Drahí bratia a sestry! Pandémie sú časom výzvy. Sú príležitosťou k prehodnoteniu doterajšieho spôsobu života. Panna Mária nás preto aj počas tejto pandémie vyzýva: Vráťte sa k Bohu a budete šťastní! Naozaj, potrebujeme modlitbu a pokánie, aby sme mohli žiadať o obrátenie – o návrat k Bohu.

Na začiatku pôstneho obdobia, keď začala prvá vlna pandémie koronavírusu, pápež František počas modlitby Urbi et Orbi spomenul falošné prísľuby pohodlného života, ktorými sme sa nechali oklamať a viedli sme spôsob života, akoby Boh ani neexistoval. Preto v jednej úvahe povedal: V tomto čase sa Božie slová rozliehajú ako mohutná ozvena: „Obráťte sa! Vráťte sa ku mne celým svojim srdcom!“ A následne Svätý Otec dodal: Voláš nás, Pane, aby sme sa chopili tohto času skúšky a zmenili ho na čas rozhodnutia.

Milí mariánski ctitelia! Prežívame čas, ktorý je pozvaním vrátiť sa k Bohu. Panna Mária nám bude pomáhať urobiť toto pevné rozhodnutie – krok živej viery a zmeny života k lepšiemu. Vždy je čo vylepšovať a nanovo sa nechať uzdraviť.

A nakoniec, pamätajme, že sme od našej milovanej nebeskej Matky dostali misiu privádzať aj iných k jej Synovi. Zasvätením sa jej Nepoškvrnenému Srdcu sme prijali záväzok veľa sa modliť ruženec a obetovať sa za obrátenie hriešnikov, za pokoj vo svete a konečné víťazstvo Srdca a kríža.

Už sme v živote skúsili, že spoločná modlitba má silu otvárať nebo. Preto sme tu dnes spolu, a to nielen v tomto kostole, ale cez éter sa spájame so všetkými, ktorí kvôli obmedzeniam nemohli prísť do Košíc. Sme zjednotení s našou milou a krásnou Pani z Fatimy, a spolu s ňou prosíme Boha o zastavenie ťažkých skúšok, ktoré prežíva celé ľudstvo, a tiež vyprosujeme pre mnohých milosť obrátiť sa a začať žiť svoj život naplno s Bohom. Prosme aj za celú Kristovu rodinu veriacich, za Cirkev, aby sa v tomto čase skúšky očistila, upevnila a stala sa jasným znamením nádeje pre všetkých.

Tu musím spomenúť zakladateľa Mariánskeho kňazského hnutia, don Stefana Gobbiho, ktorý svojho času tiež často uvažoval nad témou Cirkvi v jej skúškach. On napísal, že Cirkev veľmi potrebuje našu milosrdnú lásku, ako milosrdnú a materskú prítomnosť Panny Márie v súčasnej Cirkvi, ako jeden z výsledkov nášho zasvätenia. Lebo Panna Mária chce vylievať balzam na všetky rany Cirkvi naším prostredníctvom, a my musíme byť jej ľúbezným balzamom, lahodným a materským, aby Cirkev cítila naším prostredníctvom Matkino pohladenie. Mali by sme teda robiť to, čo robí Mama, Matka Cirkvi: milovať, spolu-trpieť, pomáhať, nekritizovať!

Preto prosme o skoré víťazstvo Máriinho Nepoškvrneného Srdca, aby už konečne prišla nová jar viery a života s Bohom. A keďže my sme duchovnými deťmi Panny Márie, spolu s ňou zachraňujme tých, ktorí sa stratili, liečme tých, ktorí ochoreli, tešme zarmútených, dodajme odvahu tým, ktorí ju stratili, dvíhajme tých, ktorí padli. Zostaňme s Cirkvou a v Cirkvi za každých okolností!

Pamätajme na to, že Matka Božia aj v tomto čase vykoná veľké veci. V ťažkých chvíľach sa totiž vždy zachovala ako naša milujúca Matka. Nikdy nás neopustila, a určite nás nenechá napospas chorobám či hriechom ani teraz v týchto časoch veľkej skúšky. AMEN

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017